تاثیر استراتژی های تجاری بر خوانایی صورت های مالی

در سال­های اخیر، مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی و توسط محققان مالی بصور قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته می­باشد. در شواهد نظری، استراتژی...

در سال­های اخیر، مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی و توسط محققان مالی بصور قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته می­باشد. در شواهد نظری، استراتژی...

شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۶۵۳ بازدید

تاثیر استراتژی های تجاری بر خوانایی صورت های مالی

در سال­های اخیر، مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی و توسط محققان مالی بصور قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته می­باشد. در شواهد نظری، استراتژی به عنوان اراده و برنامه­ریزی سازمان برای دستیابی به اهداف بلندمدت سازمانی و پیش­بینی منابع لازم برای دستیابی به این اهداف، تعریف شده می­باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر استراتژی­های تجاری بر­خوانایی صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است..تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می­گردد. به منظور تحلیل داده­ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق(نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر استراتژی‌های تجاری بر‌خوانایی صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این راستا پژوهش های مختلف در ایران و دنیا انجام شده است که به برخی از آنها در زیر اشاره می شود: شیرازی دهخوارقانی و‌حقگو مهرداد (1397)‌به بررسی‌"بررسی رابطه استراتژی تجاری با گزارشگری مالی متقلبانه با تأکيد بر نقش کيفيت افشا" پرداختند. این پژوهش به بررسی رابطه استراتژی تجاری با گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت افشا در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، طی دوره زمانی 1385-1393 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مبانی نظری، پیشینه پژوهش و مطالب بیان شده فرضیه زیر تدوین گردیده است: استراتژی های تجاری بر خوانایی صورتهای مالی تاثیر گذارند.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image